Nabór na wolne stanowiska pracy

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 304/9/2018

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXII/684/2016 z dnia 25 października 2016 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – część I, obejmującego obszar w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 23 oraz al. Powstańców Warszawy i ul. Pelczara i ul. Podwisłocze, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  4 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, II piętro, pokój nr 222, w godzinach pracy Biura, tj. od 730 do 1530, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.erzeszow.pl.

W miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a w sali konferencyjnej, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17 stycznia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.   

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

(-) Tadeusz Ferenc