Wzory wniosków do Studium oraz do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o zmianę ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego