sprawy prowadzone przez Oddział Gospodarki Gruntami

Oddział   Gospodarki    Gruntami

prowadzi  sprawy  związane  z :

 

 1. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 2. Oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w dzierżawę  /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/.
 3. Ustalenie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku z podziałem nieruchomości.
 4. Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości.
 5. Przedłużenie terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub wyznaczenie terminu dodatkowego.
 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dotyczy nieruchomości własnych Gminy Miasto Rzeszów).
 7. Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości.
 8. Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zbyciu nieruchomości.
 9. Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego służebnością gruntową  /  wyjątkiem pasa drogi publicznej/.
 10. Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością przesyłu /za wyjątkiem pasa drogi publicznej/.
 11. Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów jej użytkownikowi wieczystemu.
 12. Sprzedaż nieruchomości oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów.
 13. Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem pod budowę, przebudowę, wymianę, remont urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem pasa drogowego drogi publicznej.
 14. Udzielenie 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczona lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (dotyczy nieruchomości własnych Gminy Miasto Rzeszów).
 15. Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego.
 16. Ustalenie dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub terminu dodatkowego.
 17. Użyczanie nieruchomości stanowiących własność lub będących  w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów  z wyłączeniem pasa drogowego drogi publicznej.
 18. Oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w użytkowanie   / z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/.
 19. Zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 20. Wezwanie do zwrotu zwaloryzowanej kwoty udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  (za wyjątkiem lokali mieszkalnych).

 

 

1. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9   lub 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707, 17 8754709 fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego doręczana jest stronom za pośrednictwem poczty. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz prawo sporządzania z nich odpisów i notatek, żądania uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wydania uwierzytelnionych odpisów o ile jest uzasadnione ważnym interesem strony. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Biura w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Postępowanie administracyjne wszczynane jest z urzędu lub na wniosek strony.

Formularze dostępne: Wniosek o aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.doc

Załączniki: Operat szacunkowy.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe:

 1. od pełnomocnictwa 17 zł.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć przy pełnomocnictwie.

Opłatę skarbową można dokonać:

1.  Przelewem na konto nr: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy/moja-sprawa-w-urzedzie/oplata-skarbowa 

2.  W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 i ul. Kopernika 15.

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 1. art. 77 - 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm/,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego /Dz.U z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm./,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.2013.267 z późn. zm./.

 Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy aktualizacji opłaty na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji. Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach. Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji. Doręczenie żądania powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej. Jeżeli właściwy organ odmówił aktualizacji opłaty użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować sprawę do kolegium. W przypadku gdy właściwy organ nie rozpatrzył żądania w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może, w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania, skierować sprawę do kolegium.  Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym. W przypadku oddalenia wniosku przez kolegium obowiązuje opłata dotychczasowa. Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona przez właściwy organ w wyniku realizacji żądania albo w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium lub ugody zawartej przed kolegium, obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.

Tryb odwoławczy:

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie /35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15/ wniosek o ustalenie, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się przeciwko Gminie Miasto Rzeszów. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat
w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu. Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej.

 

2. Oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w dzierżawę /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9, II piętro pokój nr 17/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754709, 17 8754718, fax 17 8754700, email: dzierzawy@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Umowa dzierżawy winna być podpisana przez uprawnioną osobę
w siedzibie Biura. Dopuszcza się możliwość przesłania umowy, celem jej podpisania, za pośrednictwem poczty.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o dzierżawę określa się:
oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, powierzchnię nieruchomości proponowanej do dzierżawy, cel dzierżawy, okres dzierżawy.

Formularze dostępne:

 1. Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę.doc
 2. Wniosek o przedłużenie dzierżawy.doc

Załączniki: Kopia aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczonym terenem wnioskowanym do wydzierżawienia.
W przypadku osób prawnych odpis z KRS. Przy ubieganiu się o dzierżawę gruntu pod lokalizację obiektów budowlanych wymagane jest przedłożenie uwierzytelnionej kopii ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Do przedłużenia umowy dzierżawy gruntu, na którym usytuowano obiekty budowlane, konieczne jest przedłożenie uwierzytelnionej kopii decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz aktualne zdjęcie obiektu oraz dzierżawionej nieruchomości.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania Wydzierżawiającemu czynszu, który uzależniony jest od położenia nieruchomości oraz celu, na jaki nieruchomość jest dzierżawiona. Czynsz podlega corocznej waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Termin załatwienia sprawy: do 120 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1.art. 693 – art. 709 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny /t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121/,

2.art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2014, poz. 518 z późn. zm./,

3.art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./,

Zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Umowę dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Tryb odwoławczy: nie dotyczy. W przypadku odmowy pismo Biura kończy sprawę.

Uwagi, informacje dodatkowe:

Zarządzenie: dokument główny,  Załącznik nr 1

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą
o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Zajęcie pasa drogi publicznej: http://www.mzdiz.erzeszow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=160

Place targowe: http://www.matip.ires.pl/16341/16341/

 

 

3. Ustalenie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku z podziałem nieruchomości

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, II piętro pokój nr 19/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530, w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754719,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Decyzja administracyjna doręczana jest stronom za pośrednictwem poczty. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz prawo sporządzania z nich odpisów i notatek, żądania uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wydania uwierzytelnionych odpisów o ile jest uzasadnione ważnym interesem strony. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Biura w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Postępowanie administracyjne jest wszczynane z urzędu.

Formularze dostępne: brak.

Załączniki:

 1. Jeżeli do sprawy został ustanowiony pełnomocnik, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
 2. W przypadku osób prawnych odpis KRS.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe:

od pełnomocnictwa 17 zł.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć do akt sprawy.

Opłatę skarbową można dokonać:

1.  Przelewem na konto nr: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy/moja-sprawa-w-urzedzie/oplata-skarbowa

2.  W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 i ul. Kopernika 15.

Termin załatwienia sprawy: do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 1. Art. 98 a, art. 143 do art. 148 b ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

/j.t.Dz.U.2014.518 z późn.zm./,

 1. Uchwała nr XVII/346/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej /Dz.Urz.Woj.Podk. z dn. 17.10.2011. Nr 163. poz. 2356/, ustaliła stawkę w wysokości 10%,
 2. Uchwała nr XIX/310/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ustaliła stawkę w wysokości 30%,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego /Dz.U z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm./,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz.U.2013.267 z późn. zm./

Tryb odwoławczy: Zgodnie z art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji ustalającej opłatę planistyczną przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie /35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15/ za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.    

Uwagi, informacje dodatkowe: Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od Strony dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Odnośniki do uchwał:

 1. Uchwała nr XVII/346/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej:

http://bip.erzeszow.pl/rada-miasta-rzeszowa/vi-kadencja-rady-miasta-2010-2014/sesje-vi-kadencji-rady-miasta/2011/xvii-sesja-27-wrzesnia-2011-r/11172,uchwala-nr-xvii3462011.html

 1. Uchwała nr XIX/310/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej:

http://bip.erzeszow.pl/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-v-kadencji/uchwaly-podjete-w-2007-roku/5497,uchwala-nr-xix3102007.html

 

4. Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9       lub 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707, 17 8754709 fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Protokół z rokowań doręczany jest użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza.

Formularze dostępne: Wniosek o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy.doc

Załączniki: Umowy użytkowania wieczystego lub ostateczne decyzje administracyjne o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków z klauzulą
o przeznaczeniu do wpisu w księgach wieczystych, kopia mapy ewidencyjnej, dokumenty potwierdzające, że termin zabudowy nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego, harmonogram planowanych prac budowlanych na nieruchomości.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Wnioskodawca ponosi następujące koszty:

-          Aktu notarialnego,

-          Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych.

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 62 ust. 1 i 4, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm/.

Tryb odwoławczy: nie dotyczy. W przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę.

Uwagi, informacje dodatkowe:

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości lub umowy o wyznaczenie dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest protokół uzgodnień. Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Stosownie do treści art. 63 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.”

 

5. Przedłużenie terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub wyznaczenie terminu dodatkowego

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Protokół z rokowań doręczany jest użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o przedłużanie terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub wyznaczanie terminu dodatkowego określa: oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, przyczyny niedotrzymania terminów: zabudowy, zagospodarowania działki.

Formularze dostępne: Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej lub wyznaczenie terminu dodatkowego.doc

Załączniki: Umowy użytkowania wieczystego lub ostateczne decyzje administracyjne o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków z klauzulą
o przeznaczeniu do wpisu w księgach wieczystych, kopia mapy ewidencyjnej, dokumenty potwierdzające, że termin zagospodarowania, zabudowy nieruchomości gruntowej nie mógł zostać dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego, w przypadku osób prawnych odpis z KRS.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Wnioskodawca z tytułu przedłużanie terminu zabudowy i zagospodarowania działki lub wyznaczanie terminu dodatkowego ponosi następujące koszty:

-          Aktu notarialnego,

-          Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych.

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 62 ust. 1 i ust. 4, art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm/,

Tryb odwoławczy: nie dotyczy. W przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę. Z uwagi na cywilno - prawny charakter użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty może wystąpić do sądu powszechnego ze stosownym pozwem przeciwko Gminie Miasto Rzeszów.

Uwagi, informacje dodatkowe:

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy o przedłużanie terminu zabudowy i zagospodarowania działki lub wyznaczanie terminu dodatkowego użytkowania wieczystego jest protokół uzgodnień. Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

 

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dotyczy nieruchomości własnych Gminy Miasto Rzeszów)

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9     lub 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel.                              17 8754707, 17 8754709, 17 8754718, fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Decyzja administracyjna doręczana jest stronom za pośrednictwem poczty. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz prawo sporządzania z nich odpisów i notatek, żądania uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wydania uwierzytelnionych odpisów o ile jest uzasadnione ważnym interesem strony. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Biura w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz:

Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności, osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności określa się: oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny.

Formularze dostępne: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.doc

Załączniki:

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej a w przypadku udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, aktualny odpis z księgi wieczystej dla lokalu.
 2. Jeżeli do sprawy został ustanowiony pełnomocnik, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
 3. W przypadku osób prawnych odpis KRS.
 4. Postanowienie o nabyciu praw do spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, gdy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wnosi spadkobierca.
 5. Umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu bądź przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego lub decyzja administracyjna o ustanowieniu tego prawa.
 6. W przypadku ubiegania się o bonifikatę w wysokości 50 % od ustalonej opłaty, dokumenty potwierdzające wpisanie nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków.
 7. Dokumenty uprawniające do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w postaci: decyzji wywłaszczeniowej lub dokumentów z przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Informacje o opłatach:

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne.
 2. Wysokość opłaty stanowi równicę pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego.
 3. Opłatę należną dotychczasowemu właścicielowi z tytułu przekształcenia, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
 4. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 5. Wierzytelność z tytułu opłaty rozłożonej na raty, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego
  z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz, której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja orzekająca
  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 6. Prezydent Miasta Rzeszowa może udzielić bonifikaty od opłaty na podstawie uchwały Rady Miasta Rzeszowa.
 7. W przypadku gruntów będących przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski składają wszyscy Użytkownicy wieczyści.

 

Opłaty skarbowe:

     1.       od wydania decyzji: 10 zł,

     2.     od pełnomocnictwa 17 zł.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć przy wniosku.

Opłatę skarbową można dokonać:

1.   Przelewem na konto nr: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy/moja-sprawa-w-urzedzie/oplata-skarbowa

2.   W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 i ul. Kopernika 15.

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  /tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 83/,
 2. Art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  /t.j. Dz.U.2014.518 późn. zm./,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego /Dz.U z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm./,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.2013.267 z późn. zm./,
 5. Art. 1 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U.2012.1282
  z późn. zm./.

Tryb odwoławczy: Zgodnie z art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie /35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15/ za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Uwagi, informacje dodatkowe:

Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
W przypadku wycofania podania w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, Wnioskodawca może zostać obciążony kosztami tegoż postępowania. W przypadku przedsiębiorców wnioskujących o rozłożenie opłaty na raty albo ubiegających się o bonifikatę od opłaty mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej.

Informacja i dokumenty niezbędne do udzielania pomocy de minimis:

http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/biuro-gospodarki-mieniem/moja-sprawa-w-urzedzie/informacja-i-dokumenty-niezbedne-do-udzielania-pomocy-de-minimis

 

 

7. Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, II piętro pokój nr 19/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530, w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754719,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Decyzja administracyjna doręczana jest stronom za pośrednictwem poczty. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz prawo sporządzania z nich odpisów i notatek, żądania uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wydania uwierzytelnionych odpisów o ile jest uzasadnione ważnym interesem strony. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Biura w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości określa się: oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny oraz nr księgi wieczystej.

Formularze dostępne: Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości.doc

Załączniki:

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego.
 2. Jeżeli do sprawy został ustanowiony pełnomocnik, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
 3. W przypadku osób prawnych odpis KRS.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe:

     1.     od wydania decyzji: 10 zł,

 1. od pełnomocnictwa 17 zł.

 

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć przy wniosku.

Opłatę skarbową można dokonać:

1.   Przelewem na konto nr: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy/moja-sprawa-w-urzedzie/oplata-skarbowa

2.   W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 i ul. Kopernika 15.

Termin załatwienia sprawy: do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 1. Art. 37 ust. 7 w związku z art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1, 3, 4 i 11, art. 87 ust. 3a ustawy z dnia 2 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U.2012.647 z późn. zm/,
 2. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm./,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego /Dz.U z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm./,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.2013.267 z późn. zm./,
 5. Art. 1 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. 2012.1282 z późn. zm./,

Tryb odwoławczy: Zgodnie z art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji ustalającej opłatę planistyczną przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie /35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15/ za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.    

Uwagi, informacje dodatkowe: Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. W przypadku zbycia nieruchomości w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Wnioskodawca może zostać obciążony kosztami prowadzonego postępowania administracyjnego.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

http://bip.erzeszow.pl/prawo-lokalne/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego

 

 8. Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po zbyciu nieruchomości

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, II piętro pokój nr 19/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530, w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754719,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Decyzja administracyjna doręczana jest stronom za pośrednictwem poczty. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz prawo sporządzania z nich odpisów i notatek, żądania uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wydania uwierzytelnionych odpisów o ile jest uzasadnione ważnym interesem strony. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Biura w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Postępowanie administracyjne jest wszczynane z urzędu.

Formularze dostępne: nie dotyczy

Załączniki:

 1. Jeżeli do sprawy został ustanowiony pełnomocnik, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
 2. W przypadku osób prawnych odpis KRS.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe:

 1. od pełnomocnictwa 17 zł.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć do akt sprawy.

Opłatę skarbową można dokonać:

1.   Przelewem na konto nr: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy/moja-sprawa-w-urzedzie/oplata-skarbowa

2.   W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 i ul. Kopernika 15.

Termin załatwienia sprawy: do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 1. Art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1, 3, 4 i 11, art. 87 ust. 3a ustawy z dnia 2 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U.2012.647 z późn. zm./,
 2. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm./,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego /Dz.U z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm./,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.2013.267 z późn. zm./,

Tryb odwoławczy: Zgodnie z art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji ustalającej opłatę planistyczną przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie /35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15/ za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.    

Uwagi, informacje dodatkowe: Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od Strony dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Wnioskodawca może zostać obciążony kosztami prowadzonego postępowania administracyjnego.  
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

http://bip.erzeszow.pl/prawo-lokalne/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego

 

9. Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego służebnością gruntową /za wyjątkiem pasa drogi publicznej/

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 13/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530, w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754708,
fax 17 8754700, email: grunty@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Protokół do oświadczenia o ustanowienie służebności gruntowej wydawany jest wnioskodawcą w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o ustanowienie służebności gruntowej określa się: treść służebności, oznaczenie nieruchomości obciążanej według danych
z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, powierzchnię proponowanej do ustanowienia służebności; oznaczenie nieruchomości władnącej według danych z ewidencji gruntów i budynków
i księgi wieczystej.

Formularze dostępne: Wniosek o obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego służebnością gruntową.doc

Załączniki: Aktualna mapa zasadnicza z zaznaczonym terenem wnioskowanym do ustanowienia służebności, aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości władnącej. W przypadku braku księgi wieczystej dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Wnioskodawca z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ponosi następujące koszty:

-   Operatu szacunkowego,

-   Dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przeznaczonej do wpisu prawa do księgi wieczystej,

-   Wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jako świadczenia jednorazowego.

-   Aktu notarialnego,

-   Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych,

Termin załatwienia sprawy: do 120 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 245, art. 285 - art. 295 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny /Dz.U.2014.121 j.t./,
 2. art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 2, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U.2014.518 z późn. zm./,
 3. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U.2013.594
  z późn. zm./,

Tryb odwoławczy: Jeżeli nie jest możliwe ustanowienie służebności gruntowej w drodze dobrowolnego porozumienia stron (umowy), właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie cywilne przeciwko Gminie Miasto Rzeszów, oparte na art. 145 kodeksu cywilnego.

Uwagi, informacje dodatkowe: W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: wniesienia zadatku na poczet wykonania operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów
z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy/oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej jest protokół uzgodnień oraz uiszczenie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności. Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

 

10. Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością przesyłu /za wyjątkiem pasa drogi publicznej/.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530, w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Protokół do oświadczenia o ustanowienie służebności przesyłu wydawany jest wnioskodawcy w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o ustanowienie służebności przesyłu określa się: oznaczenie nieruchomości obciążanej według danych z ewidencji gruntów
i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, powierzchnię gruntu niezbędnego do obsługi sieci, opis istniejącej lub projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Formularze dostępne: Wniosek o obciążenie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów służebnością przesyłu.doc

Załączniki:

 1. Kopia aktualnej mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesionym przebiegiem projektowanej lub istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz pasem terenu niezbędnego do jej obsługi /strefy ochronne, dojazdy itp./,
 2. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wraz z załącznikiem graficznym,
 3. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. Odpis z KRS.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Wnioskodawca z tytułu ustanowienia służebności przesyłu ponosi następujące koszty:

-                  Operatu szacunkowego,

-                  Dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przeznaczonej do wpisu prawa służebności przesyłu do księgi wieczystej,

-                  Wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jako świadczenia jednorazowego.

-                  Aktu notarialnego,

-                  Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych,

Termin załatwienia sprawy: do 120 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 3051 - art. 3054 295 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny /Dz.U.2014.121 j.t./,
 2. art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 2, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U.2014.518 z późn. zm./,
 3. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U.2013.594
  z późn. zm./,

Tryb odwoławczy: Jeżeli nie jest możliwe ustanowienie służebności przesyłu w drodze dobrowolnego porozumienia stron (umowy), właścicielowi nieruchomości oraz przedsiębiorcy przysługuje roszczenie cywilne
o ustanowienie takiej służebności.

Uwagi, informacje dodatkowe: Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: wniesienia zadatku na poczet wykonania operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy/oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu jest protokół uzgodnień oraz dowód uiszczenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.

Zajęcie pasa drogi publicznej: http://www.mzdiz.erzeszow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=160

 

11. Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów jej użytkownikowi wieczystemu

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9   lub 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707, 17 8754709, fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej doręczany jest nabywcom nieruchomości
w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o sprzedaż nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu określa się: dane osobowe użytkownika lub współużytkowników wieczystych, oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny.

Formularze dostępne: Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów jej użytkownikowi wieczystemu.doc

Załączniki: Kopia aktualnej mapy ewidencji gruntów do celów hipotecznych, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów z klauzulą o przeznaczeniu do wpisu do księgi wieczystej,
w przypadku osoby prawnej aktualny odpis z KRS, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stosowne zaświadczenie.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Wnioskodawca ponosi następujące koszty:

-      Operatu szacunkowego,

-     W razie konieczności dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, przeznaczonej do wpisu prawa do księgi  wieczystej,

-     Aktu notarialnego,

-     Cenę sprzedaży nieruchomości,

-    Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych,

Termin załatwienia sprawy: do 180 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, 2, art. 37 ust. 2 pkt. 5, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1, art. 69, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U.2013.594 z późn. zm./, Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 lutego 2000 r. nr XXX/13/2000 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2006 r. nr LVII/111/2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu wieczystym użytkownikom oraz od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym.

Tryb odwoławczy: nie dotyczy. W przypadku odmowy pismo Biura kończy sprawę.

Uwagi, informacje dodatkowe:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów jej użytkownikowi wieczystemu, następuje w drodze bezprzetargowej na podstawie Uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 lutego 2000 r. nr XXX/13/2000. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe stosownie do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2006 r. nr LVII/111/2006 udziela się 99% bonifikaty. Protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowi podstawę do zawarcia umowy.
W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Odnośnik do uchwały: http://bip.erzeszow.pl/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-iv-kadencji/uchwaly-rady-miasta-rzeszowa-iv-kadencji-podjete-w-2006-roku/7489,uchwala-nr-lvii1112006.html

 

12. Sprzedaż nieruchomości oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Rzeszów

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 12 lub 13/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530, w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707, 17 8754708, fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Protokół z przeprowadzonego przetargu lub protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej doręczany jest nabywcom nieruchomości w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o sprzedaż lub oddanie
w użytkowanie wieczyste określa się: oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny. W przypadku oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste dodatkowo określa się cel, na który nieruchomość zostaje oddana.

Formularze dostępne:

 1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości.doc
 2. Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.doc

Załączniki: Kopia aktualnej mapy zasadniczej dla wnioskowanej do sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy: do 180 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 13 ust. 1 i 1a, art. 28, art. 29, art. 31, art. 34 ust. 1 do ust. 5, art. 35, art. 37 ust. 1, 2 i 3, art. 38 do art. 41,  art. 62, art. 67, art. 70 do art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm/,
 2.  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. Dz.U.2013.594 z późn. zm./,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyci nieruchomości /Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/.

Tryb odwoławczy: nie dotyczy. W przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę.

Uwagi, informacje dodatkowe:

Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4, działu II, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Protokół
z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy. W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się okres użytkowania wieczystego zależnie od celu, na który nieruchomość gruntowa zostaje oddana
w użytkowanie wieczyste, oraz określa się sposób korzystania z nieruchomości, stosownie do art. 236 i art. 239 Kodeksu cywilnego. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje
z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń.

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

 

 

13. Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem pod budowę, przebudowę, wymianę, remont urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem pasa drogowego drogi publicznej

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530, w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754709,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Umowa cywilno – prawna udostępnienia nieruchomości wydawana jest Wnioskodawcy w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o udostępnienia nieruchomości określa się: Wnioskodawcę z podaniem nr KRS lub NIP w przypadku osób prawnych, zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, oznaczenie nieruchomości według danych
z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, obręb ewidencyjny, opis oraz parametry istniejącej lub projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

Formularze dostępne: Wniosek o udostępnienie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem pod budowę, przebudowę, wymianę, remont urządzeń infrastruktury.doc

Załączniki:

 1. Kopia aktualnej mapy do celów projektowych z naniesionym przebiegiem projektowanej inwestycji,
 2. Kopia Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wraz z załącznikiem graficznym,
 3. Warunki Miejskiego Zarządu Dróg na przekraczanie dróg wewnętrznych,
 4. Decyzja o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego lub zgłoszenie robót budowlanych.
 5. Odpis z KRS lub Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Wnioskodawca z tytułu udostępnienia gruntu ponosi koszt naliczonej opłaty.

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 5 , ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm./,
 2. art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm./,

Tryb odwoławczy: w przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę.

Uwagi, informacje dodatkowe:

Zarządzenia :

1) Zarządzenie nr VII/556/2016 z dnia 17.02.2016 r. w sprawie ustalenia tabeli oplat za korzystanie z gruntów Gminy Miasto rzeszów i Skarbu państwa  dokument główny, Załącznik nr 3

2) Zarządzenie nr VIII/288/2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zwolnień z opłat z tytułu udostępniania nieruchomości  Gminy Miasto Rzeszów  i Skarbu Państwa  dokument główny

Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy:, dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Zajęcie pasa drogi publicznej:

http://www.mzdiz.erzeszow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=160

 

15. Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Protokół z rokowań doręczany jest użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. Spółdzielnia Mieszkaniowa we wniosku
o ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego określa: oznaczenie nieruchomości według danych
z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, daty wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego.

Formularze dostępne: Wniosek o ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego.doc

Załączniki: Umowy użytkowania wieczystego lub ostateczne decyzje administracyjne o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków z klauzulą
o przeznaczeniu do wpisu w księgach wieczystych, kopia mapy ewidencyjnej.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Wnioskodawca z tytułu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego ponosi następujące koszty:

-     Aktu notarialnego,

-     Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych.

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518  z późn. zm/,
 2. art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych / t.j. Dz.U.2013.1222/

Tryb odwoławczy: nie dotyczy. W przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę.

Uwagi, informacje dodatkowe:

W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy: dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Podstawą do zawarcia umowy o ujednoliceniu terminów użytkowania wieczystego jest protokół uzgodnień. Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

 

17. Użyczanie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów  z wyłączeniem pasa drogowego drogi publicznej

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530, w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754709,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Umowa użyczenia nieruchomości wydawana jest Wnioskodawcy lub jego pełnomocnikowi w siedzibie Biura.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o użyczenie nieruchomości określa się: Wnioskodawcę z podaniem nr KRS lub NIP w przypadku osób prawnych, oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, cel użyczenia.

Formularze dostępne: Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Rzeszów.doc

Załączniki:

 1. Kopia aktualnej mapy do celów projektowych z naniesionym projektem zamierzenia inwestycyjnego,
 2. W przypadku braku planu miejscowego: decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. Kopia Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wraz z załącznikiem graficznym,
 4. Stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora,
 5. Odpis z KRS.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a , ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm./,
 2. art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm./,

Tryb odwoławczy: w przypadku odmowy, pismo Biura kończy sprawę.

Uwagi, informacje dodatkowe: Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy:, dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Zajęcie pasa drogi publicznej:

http://www.mzdiz.erzeszow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=160

 

18. Oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w użytkowanie /z wyłączeniem targowisk i pasa drogi publicznej/

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 12 / lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707,
fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów: Umowa użytkowania winna być podpisana przez uprawnioną osobę
w siedzibie Biura. Dopuszcza się możliwość przesłania umowy, celem jej podpisania, za pośrednictwem poczty.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Przepisy prawa nie określają wzoru formularza. We wniosku o użytkowanie określa się:
oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków tj. nr działki, powierzchnię, obręb ewidencyjny, powierzchnię nieruchomości proponowanej do użytkowania, okres użytkowania, cel użytkowania.

Formularze dostępne: Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Miasta Rzeszów w użytkowanie.doc

Załączniki: Kopia aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczonym terenem wnioskowanym do oddania
w użytkowanie.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Wnioskodawca z tytułu ustanowienia użytkowania ponosi następujące koszty:

-                  Operatu szacunkowego,

-                  Wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania,

-                  Aktu notarialnego,

-                  Odpowiednich wpisów do Ksiąg wieczystych,

Termin załatwienia sprawy: do 120 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. art. 255 – art. 265 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny /Dz.U.2014.121 j.t./,
 2. art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm./,
 3. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2013.594
  z późn. zm./,

Zawarcie umowy użytkowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Umowę użytkowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Uwagi, informacje dodatkowe: Wszelkie dokumenty należy przedkładać w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W toku postępowania Biuro może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualniania dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Zajęcie pasa drogi publicznej: http://www.mzdiz.erzeszow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=160

Place targowe: http://www.matip.ires.pl/16341/16341/

 

19. Zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9 lub 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707, 17 8754709, fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Wypowiedzenie wysokości stawki procentowej doręczana jest stronom za pośrednictwem poczty. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Strona ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz prawo sporządzania z nich odpisów i notatek, żądania uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wydania uwierzytelnionych odpisów o ile jest uzasadnione ważnym interesem strony. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Biura w godzinach urzędowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: nie dotyczy. Postępowanie administracyjne wszczynane jest z urzędu.

Formularze dostępne: nie dotyczy.

Załączniki: nie dotyczy.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe:

 1. od pełnomocnictwa 17 zł.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć przy pełnomocnictwie.

Opłatę skarbową można dokonać:

1.    Przelewem na konto nr: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy/moja-sprawa-w-urzedzie/oplata-skarbowa

2.    W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 i ul. Kopernika 15.

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 1. art. 73 ust. 1, w związku z art. 78-80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm/,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego /Dz.U z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm./,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U.2013.267 z późn. zm./.

Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania
z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Właściwy organ zamierzający zmienić wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wypowiada na piśmie wysokość dotychczasowej stawki procentowej, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego i przesyła równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości.

Tryb odwoławczy:

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie /35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15/ wniosek o ustalenie, że zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się przeciwko Gminie Miasto Rzeszów. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat
w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa stawka procentowa opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu. Wniosek do kolegium składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Podlega on opłacie skarbowej.

 

20. Wezwanie do zwrotu zwaloryzowanej kwoty udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości (za wyjątkiem lokali mieszkalnych)

Sposób i miejsce złożenia dokumentów: Osobiście w Oddziale Kancelaryjnym Urzędu Miasta Rzeszowa /ul. Rynek1/ względnie w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa /Plac Ofiar Getta 3, I piętro pokój nr 9 lub 12/ lub za pośrednictwem poczty, w dni robocze w godzinach 730 – 1530 , w środy 730 – 1700. Tel. 17 8754707, 17 8754709, fax 17 8754700, email: bgm@bgm.erzeszow.pl

Miejsce wydawania dokumentów:

Wezwanie do zwrotu zwaloryzowanej kwoty udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości doręczane jest Stronie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pisemna informacja o odstąpieniu od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości doręczane jest Stronie za pośrednictwem operatora pocztowego po wypełnieniu przesłanek określonych w art. 68 ust. 2a i 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: nie dotyczy.

Formularze dostępne: nie dotyczy.

Załączniki: nie dotyczy.

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe:

 1. od pełnomocnictwa 17 zł.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy przedłożyć przy pełnomocnictwie.

Opłatę skarbową można dokonać:

1.  Przelewem na konto nr: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy/moja-sprawa-w-urzedzie/oplata-skarbowa

2.  W punkcie kasowym Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 i ul. Kopernika 15.

Termin załatwienia sprawy: do 60 dni od wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

 1. art. 68 ust. 2, ust. 2a i 2c, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  /t.j. Dz.U.2014.518 z późn. zm/,

Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu – Gminy Miasta Rzeszów.
Organ odstępuje od wezwania w przypadku:

1)   zbycia na rzecz osoby bliskiej,

2)   zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

3)   zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa.

Gmina Miasto Rzeszów może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach za zgodą rady miasta.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.