sprawy prowadzone przez Oddział Mienia Skarbu Państwa i Realizacji Roszczeń

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU  PAŃSTWA 

 I REALIZACJI ROSZCZEŃ 

prowadzi  sprawy  związane  z  :

  

 

 1. Odszkodowaniem za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.
 2. Odszkodowaniem za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne z dniem 1 stycznia 1999 r.
 3. Odszkodowaniem za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości.
 4. Odszkodowaniem za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.
 5. Wydawaniem zezwoleń na wykreślanie ostrzeżeń o wszczęciu postępowania dotyczącego odjęcia i ograniczenia prawa własności do nieruchomości, wpisanych w Dz. III Księgi Wieczystej.
 6. Zwrotem nieruchomości.
 7. Wywłaszczaniem nieruchomości za odszkodowaniem, na cele publiczne.
 8. Ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody - art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 9. Ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania
  z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń
  i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody – art. 124 b ustawy    o gospodarce nieruchomościami.
 10. Ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu kopalin objętych własnością górniczą – art. 125 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 11. Ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 12. Dzierżawą, najmem, użyczeniem, udostępnianiem nieruchomości, oraz oddawaniem
  w użytkowanie nieruchomości pod rodzinne ogrody działkowe.
 13. Zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa.
 14. Trwałym zarządem.

 

 

1. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

Grupa tematyczna : Odszkodowania  

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,   

 ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                
–   pokój nr   15   tel. 17  87-54-890  

Postępowanie prowadzone  z  urzędu.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

dokumentacja geodezyjnoprawna, opinie biegłych rzeczoznawców majątkowych – operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości


Forma załatwienia sprawy:

1. decyzja administracyjna


Termin załatwienia sprawy:

30 dni.


Podstawa prawna:

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

2. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
    realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.
    1194 z późn. zm./

3. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity:
Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

2. Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne z  dniem  1 stycznia  1999 r.

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                
–   pokój nr   15   tel. 17  87-54-890  

Postępowanie prowadzone na wniosek złożony do dnia 31 grudnia 2005 r.

Dokumenty od wnioskodawcy:

W przypadku gdy do sprawy przystępuje spadkobierca byłego właściciela – postanowienie
o nabyciu praw do spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.


Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

dokumentacja geodezyjnoprawna, opinie biegłych rzeczoznawców majątkowych – operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości.


Forma załatwienia sprawy:

1. decyzja administracyjna


Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna:

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

2. art. 73 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające
    ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133 poz. 872 z poźn. zm./

3. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity:
    Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

 

3. Odszkodowanie za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                      
–   pokój nr   15   tel. 17  87-54-890  

Postępowanie prowadzone :

- na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela
  wywłaszczonej nieruchomości;

- gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia  
  odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

dokumentacja geodezyjno-prawna, opinie biegłych rzeczoznawców majątkowych – operaty szacunkowe


Forma załatwienia sprawy:

1. decyzja administracyjna


Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna:

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

2. art. 124 – 126, 129 ust. 5 pkt. ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                      
–   pokój nr   15   tel. 17  87-54-890  

Postępowanie prowadzone :

- na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela
  wywłaszczonej nieruchomości;

- gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia  
  odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

dokumentacja geodezyjno-prawna, opinie biegłych rzeczoznawców majątkowych – operaty szacunkowe


Forma załatwienia sprawy:

1. decyzja administracyjna


Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna:

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

2. art. 124 – 126, 129 ust. 5 pkt. ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

 

4. Odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe -  z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                       
–   pokój nr   15   tel. 17  87-54-890  

Postępowanie prowadzone :

  na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego

Dokumenty od wnioskodawcy:

W przypadku gdy wniosek składa spadkobierca byłego właściciela – postanowienie
o nabyciu praw do spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd: 

dokumentacja geodezyjnoprawna, opinie biegłych rzeczoznawców majątkowych – operaty szacunkowe
Forma załatwienia sprawy:
 

decyzja administracyjna
Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:  

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./
 

2. art. 124 – 126, 129 ust. 5 pkt. ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

Uwagi:

za nieruchomości które przeszły, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem.  Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

 

 

5. Wydawanie zezwoleń na wykreślanie ostrzeżeń o wszczęciu postępowania dotyczącego odjęcia i ograniczenia prawa własności do nieruchomości,  wpisanych w Dz. III Księgi Wieczystej 

Sprawę załatwia :  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,  

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                         
–   pokój nr   15   tel. 17   87-54-890  

Postępowanie prowadzone:

na wniosek, z urzędu

Wymagane dokumenty 

aktualny  odpis obciążonej Księgi wieczystej

Forma załatwienia sprawy:

1. zezwolenie, złożenie wniosku do sądu
Termin załatwienia sprawy:
 

30 dni.
Podstawa prawna:
 

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

2. art. ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

  

 

6.  Zwrot  Nieruchomości 

Grupa tematyczna :  Zwroty nieruchomości           

Sprawę załatwia :  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                        
pokój nr 15   tel. 17  87-54-890

Inicjatywa:

Na wniosek strony.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 
1. Wniosek pisemny zawierający określenie nieruchomości tj. numeru działki, obrębu.

2. Dokument odjęcia prawa własności w postaci decyzji lub aktu notarialnego.

3. W przypadku gdy wniosek składa spadkobierca byłego właściciela – postanowienie o nabyciu praw do spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

  
Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

1. Dokumentacja geodezyjna.

2. Operat szacunkowy. 
Forma załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

 
Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postepowania administracyjnego.


Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

 

 

 

7. Wywłaszczanie nieruchomości za odszkodowaniem, na cele publiczne.

Grupa tematyczna : Ograniczanie i pozbawianie praw do nieruchomości        
 

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                          
–   pokój nr   15   tel. 17  87-54-890  

Inicjatywa:

Z urzędu ( w przypadku wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa) lub na wniosek – w przypadku wywłaszczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa

Dokumenty od wnioskodawcy

Szczegółowo wymienione w art. 116 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dokumenty uzyskiwane przez urząd: 

opinie biegłych rzeczoznawców majątkowych – operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości objętych wywłaszczeniem, protokół z rozprawy administracyjnej i inne niezbędne dokumenty, których pozyskanie wyniknie w trakcie prowadzenia postępowania (dodatkowe opinie biegłego rzeczoznawcy, innego organu administracji rządowej czy samorządowej itp.)
Forma załatwienia sprawy:
 

1. decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 114 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego 

Podstawa prawna:

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

 

8. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody - art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,                     

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                      

pokój nr   15   tel. 17  87-54-890   

Postępowanie prowadzone z urzędu lub na wniosek .

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

Szczegółowo wymienione w art. 116 i art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

dokumenty, których konieczność uzyskania wyniknie w trakcie prowadzenia postępowania

 
Forma załatwienia sprawy:

1. decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:  

zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Podstawa prawna:
 

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

2. art.33 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telefonicznych /Dz.U. Nr 106 poz. 675./ 

3. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

 

9. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody – art.  124 b ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,                       

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                       
–   pokój nr   15   tel. 17  87-54-890  
 

Postępowanie prowadzone z urzędu lub na wniosek.  

Dokumenty od wnioskodawcy:

Szczegółowo wymienione w art. 116 o gospodarce nieruchomościami

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:  

dokumenty, których konieczność uzyskania wyniknie w trakcie prowadzenia postępowania

Forma załatwienia sprawy:

1. decyzja administracyjna


Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Podstawa prawna:

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./

3. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

10. Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu kopalin objętych własnością górniczą – art. 125 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,                  

 ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                      
–   pokój  nr   15   tel. 17  87-54-890  
 

Postępowanie prowadzone na wniosek przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności związanej w wydobywaniem kopalin .

Dokumenty od wnioskodawcy:

Szczegółowo wymienione w art. 116 o gospodarce nieruchomościami oraz koncesja na wydobywanie kopalin

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

 dokumenty, których konieczność uzyskania wyniknie w trakcie prowadzenia postępowania

 
Forma załatwienia sprawy:

1. decyzja administracyjna

 
Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Podstawa prawna:

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./ 

3. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

 

11. Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości  w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sprawę załatwia :  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,                                 

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ                                        
–   pokój  nr   15   tel. 17  87-54-890  

Postępowanie prowadzone z urzędu lub na wniosek.

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

Szczegółowo wymienione w art. 116 o gospodarce nieruchomościami oraz potwierdzające możliwość wystąpienia siły wyższej lub powstania znaczącej szkody.

 Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

wszystkie niezbędne wynikłe w toku postępowania  sprawy

 
Forma załatwienia sprawy:

1. decyzja administracyjna

 
Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 7 dni od złożenia wniosku 

 
Podstawa prawna:
 

1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst   
    jednolity: Dz.U.2013.267 z późn. zm./ 

3. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

 

12.  Dzierżawa,  najem,  użyczenie

Grupa tematyczna : Dysponowanie nieruchomościami   Skarbu  Państwa  

Zakres  sprawy :  Oddawanie   nieruchomości   w   dzierżawę

Zarządzenie: dokument główny, załacznik nr1, załącznik nr3

Sprawę   załatwia:

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3,

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ

pokój nr : 24    tel.  /17/  875-47-13


Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek zawierający określenie geodezyjne nieruchomości (położenie, powierzchnia, przeznaczenie).
2. Kserokopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją nieruchomości wnioskowanej.

3. W przypadku położenia nieruchomości w pasie drogowym drogi publicznej sprawę załatwia MZD w Rzeszowie.


Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Opinia  Wydziału  Architektury  Urzędu  Miasta  Rzeszowa.
2. Opinia Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie  (w przypadku gdy wnioskowana nieruchomość znajduje się w pasie drogowym drogi wewnętrznej).

Forma załatwienia sprawy:
1. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.
2. Protokół z przetargu w przypadku trybu przetargowego.
3. Umowa cywilno prawna.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca

Podstawa prawna:
1. Art. 693-709 Kodeksu cywilnego.
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa.

3. Art. 13 ust. 1, art. 35  ustawy z dnia  21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

 

 

Zakres sprawy  :  Udostępnianie gruntów  Skarbu Państwa pod inwestycje, reklamy, itp.

 

Sprawę  załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,    Pl. Ofiar Getta 3

- ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ

   pokój  24     tel.  /17/   875 - 47  -13

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

1.wniosek  (z załącznikami)   do   pobrania 

 

Druki do pobrania :

Wniosek w sprawie udostępnienia gruntów   Skarbu Państwa ……………

 pobierz

 

  

Forma  załatwienia  sprawy : 

1.umowa cywilno-prawna

Termin załatwienia sprawy  -  2 tygodnie

  

Zakres sprawy: oddawanie nieruchomości w użytkowanie pod rodzinne ogrody działkowe 

 

Sprawę  załatwia :

 Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,    Pl. Ofiar Getta 3 

- ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ

   pokój  24     tel.  /17/   875 - 47  -13

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej wraz z uzasadnieniem
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z warunków opisanych w
  art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Forma  załatwienia  sprawy :

 

 1. Decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy  -  zgodnie z art. 35, art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014.40)

 

 

 

 

13.  ZBYCIE   NIERUCHOMOŚĆI   SKARBU   PAŃSTWA lub   oddanie   w  użytkowanie  wieczyste

Grupa tematyczna : Dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Zakres sprawy : Sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze przetargowej  i  bezprzetargowej,  naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste.

Sprawę załatwia: 

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, 

 - ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ, 

 piętro II ,  pokój nr : 24      tel. /17/  875-47-13

Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o nabycie nieruchomości.
2. Kserokopia aktualnej mapy zasadniczej.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Wypis z rejestru gruntów dla działki stanowiącej własność Skarbu Państwa i wnioskodawcy.
2. Poświadczenie prawa własności dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i wnioskodawcy.
3. Opinia   Wydziału  Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa  i  Miejskiego Zarządu Dróg.

4. Wizja w terenie.
5. Operat podziału nieruchomości ( w  przypadku  gdy  jest  wymagany ).
6. Operat szacunkowy.
 


Forma załatwienia sprawy: 

1. Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego.

2. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

3. Ogłoszenie  o  przetargu  ( w przypadku zbycia w drodze przetargu ).

Informacja o organizowanych przetargach jest każdorazowo umieszczana na stronie internetowej  BGM –  bip.erzeszow.pl
4. Umowa  cywilno-prawna.


Termin załatwienia sprawy:
Do 8 miesięcy.
 

Podstawa prawna:

1.Art. 27-37 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./

2. Art.  67-71 ustawy  z dnia  29.01.2004 r. prawo  zamówień publicznych  ( tekst  jedn.  Dz.U.2013.907 z późn. zm)

3.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia 13.01.1998 r. w sprawie określenia  szczegółowych zasad  i  trybu  przeprowadzenia  przetargów  na  zbycie  nieruchomości  stanowiących  własność Skarbu  Państwa lub własność Gminy ( Dz. U.  Nr 9 poz. 30 ).

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.
Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego wynosi od 15 % do 25% ceny nieruchomości gruntowej.
Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ może na wniosek użytkownika wieczystego ustalić inny termin zapłaty, nie przekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.
Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
1. za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronne i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3 % ceny
2. za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebani w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościoła i związków wyznaniowych – 0,3 % ceny
3. za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojowa – 0,3% ceny
4. za nieruchomości gruntowe na cele rolne, mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz na działalność sportową -1% ceny

5. za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną – 2 % ceny
6. za pozostałe nieruchomości gruntowe – 3% ceny
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz  na 3 lata , jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie do 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej jej wysokości. Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości.

 

Zbycie  nieruchomości   Skarbu   Państwa

 lub oddanie  w  wieczyste użytkowanie

 
Grupa tematyczna : Dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Zakres sprawy : sprzedaż nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika

 

Sprawę  załatwia :  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ

pokój  24   tel. 17  875-47-13

 

Dokumenty od wnioskodawcy: 

1.wniosek zawierający uzasadnienie

  

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

1.wypis z rejestru gruntów

2.odpis z KW

3.zarządzenie Wojewody Podkarpackiego

4.operat szacunkowy

 

Forma załatwienia sprawy: 

1.decyzja administracyjna  lub

2.akt notarialny

 

Termin załatwienia sprawy:

Ad.1 -  2 m-ce

Ad.2 – 6 m-cy

 

 

 

14. Trwały   zarząd

Grupa tematyczna : Dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Zakres sprawy: Oddawanie  nieruchomości  w  trwały  zarząd  jednostkom organizacyjnym  nie  posiadającym  osobowości  prawnej  i  naliczanie  opłat.


Sprawę załatwia:

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3,

ODDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I REALIZACJI ROSZCZEŃ ,

pokój nr : 24   tel. 17   875-47-13


Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Podanie z określeniem celu na jaki nieruchomość ma być wykorzystywana.
2. Ksero wyrysu z mapy ewidencji gruntów.
3. Wypis z ewidencji gruntów (oryginał).
4. Dane jednostki (kserokopia statutu i wpisu do Krajowego rejestru Sądowego).


Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Poświadczenie prawa własności.
2. Operat podziału nieruchomości (w przypadku gdy jest wymagany).
3. Operat szacunkowy.
4. Opinia Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa
5. Opinia Państwowej Służby Ochrony Zabytków (w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków).
6. Protokół z wizji w terenie.


Forma załatwienia sprawy:
1. Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Wniosek do Ksiąg Wieczystych.


Termin załatwienia sprawy:

Do 2 miesięcy

Podstawa prawna:  

Art. 43-46 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014.518 z późn. zm./
Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości. Wartość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana, i wynosi:
1. za nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,1 % ceny
2. za nieruchomości oddane pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatowa, naukowa, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji państwowej - 0,3 % ceny
3.  za pozostałe nieruchomości – 1% ceny
Nie pobiera się opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne oraz ogrody zoologiczne. 
Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie . Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.