sprawy prowadzone przez Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i Urządzeniami

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i  Urządzeniami

prowadzi sprawy związane  z  :

 

 

 1. GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI
 2. LOKAL MIESZKALNY
 3. UTRZYMANIE BUDOWLI I INNYCH URZĄDZEŃ
 4. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

 

1. Gospodarka   lokalami   mieszkalnymi    i  użytkowymi

 

Grupa tematyczna : Gospodarka  nieruchomościami

Sprawę załatwia:

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3

- Oddział  Gospodarki   Lokalami,  Budowlami  i  Urządzeniami, 

pokoje nr : 3,10 i 20    tel. 17  875-47-11,  17  875-47-15, 17  875-46-93 

Gospodarki lokalami w zakresie:  

 1. a)prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,
 2. b)organizowanie przetargów na lokale użytkowe,
  Informacja o organizowanych przetargach jest każdorazowo umieszczana na stronie internetowej  BGM –  erzeszow.pl
 3. c)rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych:

Osoby ubiegające się o wynajem mieszkań komunalnych  na terenie Rzeszowa  muszą spełniać warunki określone w :

- ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów –mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 /,
- Uchwale Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów ( Dz. Urz. Wojew. Podk.  z dnia 8 października   2013 r. poz. 3332 ).
Zgodnie z postanowieniami cytowanej uchwały mieszkania komunalne mogą być wynajmowane osobom:
- będącym stałymi mieszkańcami Rzeszowa (należy przez to rozumieć osobę, która udokumentuje zameldowanie na pobyt stały w granicach administracyjnych Rzeszowa co najmniej przez ostatnie 5 lat od daty złożenia wniosku lub osoby bezdomne, których ostatnim miejscem zameldowania był Rzeszów przynajmniej przez  okres ciągły 5 lat ,
- które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
- mieszkającym w ciężkich warunkach mieszkaniowych, tj. w lokalach, w których łączna powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m kw. na osobę zameldowaną na pobyt stały,
- których średni dochód brutto na jedną osobę z okresu 12-tu miesięcy poprzedzających rozpatrywanie wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym 150 % najniższej emerytury, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Warunki te muszą być spełnione łącznie. 

Druk  wniosku
mieszkaniowego *

 pobierz

 

* Od dnia 21 kwietnia 2019 r. , zgodnie z art. 21 b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy zobowiązane są do złożenia:

1)     deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji;

2)     oświadczenie o stanie majątkowym.

 

druk deklaracji o wysokości dochodów

pdf

pobierz

 

oświadczenie o stanie majątkowym

pdf

pobierz

 

Część „D” wniosku (tj. dane o dochodach) z dnia 21 kwietnia 2019 r. r. przestaje obowiązywać.

 

 

 1. d)rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych najemców, którym właściciel lokalu wypowiedział umowę najmu  z zachowaniem 3-letniego terminu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (  tekst jednolity :  Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.),

Druk wniosku
mieszkaniowego 
wypowiedzenia 3 letnie

 pobierz

 1. e)rozpatrywanie wniosków o zamianę mieszkań komunalnych na lokale mniejsze i równorzędne oraz na lokale większe, a także wniosków o zamianę mieszkań między stronami,

Druk  wniosku
o zamianę mieszkania

 pobierz

 1. f)opracowywanie wykazów osób kierowanych do zawarcia umów najmu komunalnych lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych, z tytułu wypowiedzeń 3-letnich oraz z tytułu zamiany,
  g)przepisywanie praw głównego najemcy do mieszkania komunalnego,
  h) zapewnianie lokali socjalnych z tytułu realizacji wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych,
  i) prowadzenie stałej analizy wysokości opłat wnoszonych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i przekazywanie Prezydentowi propozycji zmian w tym zakresie

Zarządzenie w sprawie
określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne

 pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie określenia stawek czynszu na  lokale użytkowe

 pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie określenia stawek czynszu na  lokale użytkowe - zmiana

 

 pobierz

 1. j)kontrola prawidłowości wykonywania czynności przekazanych zarządcom nieruchomości stanowiących własność miasta,
 2. k)reprezentowanie gminy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
  l)przygotowywanie dla Prezydenta informacji o stanie technicznym zasobów komunalnych
  ł) rozpatrywanie interwencji mieszkańców.

 

 

2.  Lokal mieszkalny

Grupa tematyczna : Dysponowanie nieruchomościami Gminy         

Zakres   sprawy  :  Sprzedaż   lokalu   mieszkalnego   najemcy  wraz  z oddaniem    w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

Sprawę załatwia :  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3

Oddział Gosp. Lokalami, Budowlami i Urządzeniami 

parter -  pokój 3,  tel. 17  87-54-715

Dokumenty od wnioskodawcy:
Podanie strony o sprzedaż lokalu mieszkalnego najemca składa u administratora budynku.
Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Administrator po wypełnieniu karty ewidencyjnej lokalu mieszkalnego i karty ewidencyjnej budynku wraz z rzutem kondygnacji, na której znajduje się lokal oraz pomocniczego formularza dotyczącego sprzedaży mieszkań, przekazuje dokumenty do Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.
2. Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa występuje do Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego, przedkładając posiadaną dokumentację inwentaryzacyjną lokalu o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

 1. BGM zleca biegłemu rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego.
  4. BGM sporządza wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców - na okres 6 tygodni.
 2. Poświadczenie prawa własności Miasta Rzeszów – odpis z księgi wieczystej obejmującej nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali.
  Forma załatwienia sprawy:
  1. Oświadczenie najemcy o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
  2. Potwierdzenie przez najemcę woli nabycia lokalu mieszkalnego.
 3. Protokół uzgodnienia warunków do umowy sprzedaży
  4. Umowa w formie aktu notarialnego.
  Termin załatwienia sprawy:
  Do 6 miesięcy od złożenia wniosku.
  Termin ważności operatu szacunkowego – 12 miesięcy.

Podstawa prawna:
1. Art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art.67 ust.3, art.68 ust.1 pkt 4 i 7 ust.1a  ust. 2, art. 70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. z  2015 r. poz.1774 z   późn.zm.).
2. Art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1892).
3. Uchwała Nr VI/23/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 04.03.2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych   i  małych domach mieszkalnych oraz Uchwała Rady Miasta Rzeszowa  Nr  VI/74/2007  z dnia 30 stycznia  2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/23/2003.

 

 

3.  Utrzymanie   budowli   i  innych  urządzeń

Grupa tematyczna : Gospodarka nieruchomościami

Sprawę załatwia : 

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, 

Oddział  Gosp.  Lokalami,  Budowlami i Urządzeniami 

I  piętro,   pokój 20,  tel.  17  87-54-693 

Utrzymywanie budowli i innych urządzeń w zakresie :

 1. a) przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej (sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej) oraz innych budowli,
  b) prowadzenie ewidencji pomników i tablic pamięci narodowej oraz spraw związanych  z ich właściwym utrzymywaniem.

 

 

4.  Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego

Grupa tematyczna : Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zakres  sprawy :

 1. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w własność,

 

Termin załatwienia sprawy:

 

 1. z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo
 2. na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal lub właściciela gruntu, uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

DOC

 pobierz


Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołącza się potwierdzenie wniesienia opłat skarbowej w wysokości 50 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty. Organ załatwia sprawę w formie decyzji.

 1. informacja o opłacie jednorazowej z z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności- na wniosek, złożony na piśmie,

 

 1. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa)

 

Termin załatwienia sprawy: 14 dniZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

DOC

 pobierz

 

 

Uchwałą Nr II/34/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. wyrażona została zgoda na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia. Wysokość tej bonifikaty wynosi:

 

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

50% - w drugim roku po przekształceniu,

40% - w trzecim roku po przekształceniu,

30% - w czwartym roku po przekształceniu,

20% - w piątym roku po przekształceniu,

10% - w szóstym roku po przekształceniu.

 

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

 

 1. wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

 

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

 

Od wniosku o wykreślenie w/w wpisu, właściwy sąd pobiera opłatę w wysokości:

 1. a) 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
 2. b) 75 zł – w pozostałych przypadkach

 

 1. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

 

1)     99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo

2)     50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo

3)   33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3% .

 

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w okresie pozostałym do wnoszenia opłaty w każdym czasie, z uwzględnieniem art. 14, może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty stosownie do ust. 6 albo 6a, z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat.

 

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia złożenia nowego oświadczenia Oświadczenie przedsiębiorcy

DOC

 pobierz

 

 

Sprawę załatwia:  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  ul. Kopernika 16

Oddział  Gosp. Lokalami,  Budowlami  i  Urządzeniami   

parter,  pokój 17  

tel.  17  87-54-715.


Podstawa prawna:


 1. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.) .
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 2540)