sprawy prowadzone przez Oddział Nabywania Nieruchomości

Oddział  Nabywania  Nieruchomości

prowadzi  sprawy  związane  z  :

 

 

  

  1. PRZEJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA POD DROGI
  2. PRZEJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE
  3. NABYCIEM NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
  4.  NABYCIEM, ZAMIANĄ LUB WYPŁATA ODSZKODOWANIA  W DRODZE ART.36 USTAWY  O ZAGOSPDAROWANIU PRZESTRZENNYM  
  1. NABYCIEM  NIERUCHOMOŚCI  NA  WNIOSEK  STRONY
  2. KOMUNALIZACJĄ    NIERUCHOMOŚCI

 

 

1.  Przejęcie   nieruchomości   z   mocy  prawa   pod   drogi

Grupa tematyczna :  Gospodarka nieruchomościami

Zakres sprawy :  Przejęcie  nieruchomości   pod  drogi  zgodnie  z art.  98  ustawy o  gospodarce   nieruchomościami.

Sprawę załatwia:  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,

Oddział   Nabywania   Nieruchomości, 

I  piętro pokój nr 14   tel.  17  875 47 06  lub   17  875 47 17   

Inicjatywa:

Na wniosek strony

Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek  strony zawierające określenie nieruchomości tj. numeru działki, obrębu i  dane  właściciela.
2. Poświadczenie hipoteczne.

Dokumenty uzyskiwane przez Biuro:
Wszelkie dokumenty niezbędne w postępowaniu przekazuje organ wydający decyzje zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości.  
Forma załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 98 tereny wydzielone pod drogi z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa na własność Gminy z dniem w którym, decyzja o podziale stała się ostateczna. Organ prowadzący postępowanie występuje z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o wpis prawa własności w księgach wieczystych na rzecz Gminy odnośnie nieruchomości przewidzianej pod drogę. Koszty związane z wpisem pokrywa Gmina.
Wypłata odszkodowania następuje na wniosek właściciela nieruchomości. Warunki wypłaty odszkodowania są ustalone w wyniku negocjacji i akceptowane przez Prezydenta Miasta. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych negocjacji nie dochodzi do uzgodnienia wysokości odszkodowania, ustala się go wg zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczaniu nieruchomości.
Termin załatwienia sprawy:
Uzależniony od przebiegu negocjacji - około 3 miesięcy.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami   / tekst jednolity  Dz. U.  z  2014 r.   poz. 518  ze  zm. ).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym  / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594  ze zm. /.

 

 

2.  Przejęcie  nieruchomości  zajętych  pod  drogi    publiczne

Grupa tematyczna : Gospodarka nieruchomościami
 

Zakres sprawy :  Wypłata  odszkodowania  za  grunty zajęte  pod drogi  publiczne zgodnie  z  art.  73  ustawy  –  przepisy  wprowadzające   ustawy  reformujące administrację  publiczną.

-przygotowywanie dokumentacji do wniosku,

- ujawnienie własności Gminy po wydaniu decyzji. 

Sprawę załatwia:  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 3,                            

Oddział  Nabywania  Nieruchomości ,

I piętro  pokój nr 14  tel. 17  875 47 06  lub   17  875 47 17.

Inicjatywa:

Na wniosek strony, wniosek Miejskiego Zarządu Dróg.

Dokumenty od wnioskodawcy:
Dokument potwierdzający prawo własności – wypis z rejestru gruntów, poświadczenie hipoteczne.

Dane niezbędne do wypłaty odszkodowania.
Forma załatwienia sprawy:
Nieruchomości pozostające w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie wypłacane jest na wniosek właściciela nieruchomości jeżeli taki zostanie złożony w terminie do31.12.2005r
Podstawą ustalenia odszkodowania jest prawomocna decyzja Wojewody Podkarpackiego orzekająca o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy, które ustala Starosta Grodzki wg zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczaniu nieruchomości.
Odszkodowanie wypłaca Gmina w odniesieniu do dróg gminnych natomiast w odniesieniu do pozostałych dróg Skarb Państwa.   

Termin załatwienia sprawy :

Uzależniony od rozstrzygnięcia przez organ prowadzący.  

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami    / tekst jednolity  Dz. U.  z  2014 r.   poz. 518  ze  zm. ).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym    / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594  ze zm. /.

3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację  publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm. /.
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz.U.  z 2013 poz.260/.

 

 

 

3. Nabycie   nieruchomości   pod   inwestycje   realizowane   przez   Gminę

Grupa tematyczna : Gospodarka nieruchomościami                  

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ,  Plac Ofiar Getta 3,   

Oddział   Nabywania  Nieruchomości

I piętro,  pokój nr 14  tel.  17   875-47-06  lub   17   875-47-17  
Inicjatywa :

Z urzędu   

Dokumenty uzyskiwane przez Biuro:

Wszelkie dokumenty przygotowuje BGM MR.
Postępowanie w sprawie wykupu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje realizowane przez Gminę początkuje wykonanie projektu podziału działek wydzielającego teren znajdujący się w liniach rozgraniczających konkretnego zadania inwestycyjnego. Podziału takiego można dokonać w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie założeń studium rozwoju Miasta Rzeszowa.
Gmina dokonuje podziału z urzędu, gdy jego wykonanie niezbędne jest do realizacji celów publicznych według procedury która obejmuje:
- wykonanie projektu podziału
- zaopiniowanego w formie postanowienia przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, które jest podstawą wykonania dokumentacji geodezyjno prawnej – projektu podziału nieruchomości, a następnie wydania decyzji zatwierdzającej podział.
W/w dokumenty są podstawą do nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
Forma załatwienia sprawy:

Działki objęte zakresem inwestycji zostają wycenione wraz ze składnikami majątkowymi występującymi na gruncie co stanowi podstawę ustalenia odszkodowania. Niezależnie od wykonywanej  wyceny z właścicielami nieruchomości wchodzących pod inwestycje prowadzone są negocjacje.
Uzgodniona cena nabycia /w wyniku negocjacji i posiadanych wycen/ jest każdorazowo akceptowana przez Prezydenta Miasta i kończy się zazwyczaj zawarciem umowy cywilno prawnej.
Koszty związane z nabyciem pokrywa Gmina Miasto Rzeszów.
Jeżeli prowadzone negocjacje nie doprowadzą do porozumienia odnośnie wykupu danej nieruchomości dalsze postępowanie prowadzone jest w kierunku wystąpienia przez Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości.

Postępowanie w tym zakresie prowadzą wskazane przez Wojewodę Podkarpackiego Starostwa Powiatowe, które po upływie wyznaczonego 2-miesięczne terminu do zawarcia umowy cywilno prawnej kończą postępowanie decyzją administracyjną orzekającą o wywłaszczeniu danej nieruchomości oraz o wysokości odszkodowania.

Odszkodowanie wynikające z w/w decyzji wypłaca Gmina Miasto Rzeszów.

Termin załatwienia sprawy:
Uzależniony od przebiegu negocjacji - około 6 miesięcy.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami   / tekst jednolity  Dz. U.  z  2014 r.   poz. 518  ze  zm. ).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym    / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594  ze zm. /.

3. Ustawa z dnia 01.12.2006 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 687/.

 

 

 

4.  Nabycie,   zamiana   lub    wypłata   odszkodowania   w   drodze    art. 36   ustawy  o  zagospodarowaniu   przestrzennym.  

Grupa tematyczna : Gospodarka nieruchomościami

Sprawę załatwia :

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,                         

Oddział   Nabywania  Nieruchomości , 

I piętro pokój nr 14,   tel.  17  875 47 06  lub   17  875 47 17

 
Inicjatywa: 

Na wniosek strony

Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Podanie zawierające określenie nieruchomości tj. numeru działki obrębu i dane właściciela oraz opis utrudnień jakie wystąpiły w korzystaniu z całości bądź części nieruchomości w związku ze zmiana planu.
2. Kopia mapy ewidencji gruntów, kopia mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów. 
Dokumenty uzyskiwane przez Biuro:
Opinia Wydziału Architektury  odnośnie przeznaczenia nieruchomości przed zatwierdzeniem i po zatwierdzeniu planu.
Forma załatwienia sprawy:

Jeżeli w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy  
1. Odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę.
2. Wykupienia nieruchomości lub jej części.

Po złożeniu stosownego wniosku Biuro dokonuje analizy oraz sprawdzenia stanu faktycznego w każdym z przypadków. Decyzję w sprawie zasadności wniosku podejmuje Prezydent Miasta. W przypadku uwzględnienia roszczeń wnioskodawcy Biuro zleca wykonanie wyceny oraz podejmuje negocjacje zmierzające do wykupienia nieruchomości lub wysokości odszkodowania.
Wyniki negocjacji każdorazowo podlegają akceptacji przez Prezydenta Miasta.
W przypadku braku zgody na zawarcie umowy kupna - sprzedaży, strona może po upływie 6-ciu miesięcy negocjacji zwrócić się do właściwego sądu o ustalenie wysokości odszkodowania.  
Termin załatwienia sprawy:    

Do 6 miesięcy wynikający z ustawy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  / tekst jednolity  Dz. U.  z  2014 r.   poz. 518  ze  zm. ).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym  / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594  ze zm. /.

3. Ustawa z dnia 10 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 80 poz. 647/.

 

 

5.  Nabycie  nieruchomości  na  wniosek  strony

Grupa tematyczna : Gospodarka nieruchomościami

Sprawę załatwia :  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Plac Ofiar Getta 3,                             

Oddział  Nabywania  Nieruchomości

I piętro, pokój nr 14  tel. 17  875 47 06 lub  17  875 47 17

 
Inicjatywa:  

Na wniosek strony .
Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Podanie zawierające określenie nieruchomości tj. numeru działki obrębu  i dane właściciela.
2. Kopia mapy ewidencji gruntów, kopia mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, poświadczenie hipoteczne.
Dokumenty uzyskiwane przez Biuro:
Opinia Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania lub studium. 

Opinia innych wydziałów lub jednostek Urzędu Miasta Rzeszowa w zależności od przeznaczenia nabywanej nieruchomości.
Forma załatwienia sprawy:
Decyzję w sprawie wykupu po zapoznaniu się z kompletem dokumentów podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa.
W przypadku podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości BGM przystępuje do negocjacji ceny odnośnie wykupu nieruchomości na rzecz Gminy.

Wynegocjowana cena nabycia jest każdorazowo akceptowana przez  Prezydenta Miasta.
Nabycie następuje w formie aktu notarialnego.
Nabyte w ten sposób grunty tworzą - zasoby nieruchomości.
Termin załatwienia sprawy:
Uzależniony od przebiegu negocjacji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami   / tekst jednolity  Dz. U.  z  2014 r.   poz. 518  ze  zm. ).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym    / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594  ze zm. /.

 

 

6.  KOMUNALIZACJA    NIERUCHOMOŚCI

Grupa tematyczna : Gospodarka nieruchomościami

Zakres sprawy :  Komunalizacja  mienia  Skarbu  Państwa.  

Sprawę załatwia:  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 3

Oddział  nabywania  nieruchomości, 

przyziemie  pokój  nr  01   tel.  17   875-47-14 

Inicjatywa: 

Z urzędu lub na wniosek


Dokumenty od wnioskodawcy:
Podanie zawierające określenie i usytuowanie mienia do komunalizacji tj. nr działki, nr obrębu, nazwa jednostki /organu/ władającej mieniem.
Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Dokumentacja geodezyjno - prawna dla nieruchomości /m.in. wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, kopie planu zagospodarowania przestrzennego, wypisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych, zawiadomienia o założeniu ksiąg wieczystych/.
2. Karta inwentaryzacyjna nieruchomości.
3. Spis inwentaryzacyjny.
4. Opinia Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa.
5. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa.
Forma załatwienia sprawy:
1. Przesłanie karty inwentaryzacyjnej nieruchomości wraz z dokumentacją geodezyjno - prawną do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania decyzji komunalizacyjnej.
2. Wniosek do Wojewody Podkarpackiego.
3. Wniosek o wpisanie w księgach wieczystych gminy Rzeszów jako właściciela nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej.
Termin załatwienia sprawy:
Uzależniony od rozstrzygnięcia przez Wojewodę Podkarpackiego.
Podstawa prawna:
1. Art. 5 ust. 1, 3 i 4, art. 7, ustawy z dnia 10 maja 1990 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych”  /Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm./.
2. Art. 60 i 64 ustawy z dnia 13 października 1998r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
3. Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  /  tekst jednolity Dz. U. z   2013