sprawy prowadzone przez Oddział Księgowości

Oddział   Księgowości

prowadzi  sprawy  związane:

 

  1. Przyjmowanie opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd gruntów, dzierżawy terenów, najem lokali, przekształcenia, sprzedaż, zwrot nieruchomości.
  2. Udzielanie pomocy de minimis osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.
  3. Wydawanie zaświadczeń o spłacie należności, o stanie zadłużenia.

 

 

1. Przyjmowanie opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd gruntów, dzierżawy terenów, najem lokali, przekształcenia, sprzedaż, zwrot nieruchomości.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , Plac Ofiar Getta 3, Oddział Księgowości, parter pokój 5

 tel.(17) 875 47 05 –  nieruchom.  Skarbu Państwa, pokój 6 tel. (17) 875 47 02 – nieruchom. Gminy ,

 Kasa BGM tel. (17) 875 46 99

Miejsce wydawania dokumentów:

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , Plac Ofiar Getta 3, Oddział Księgowości, parter pokój 5

 tel.(17) 875 47 05 –  nieruchom.  Skarbu Państwa, pokój 6 tel. (17) 875 47 02 – nieruchom. Gminy ,

 Kasa BGM tel. (17) 875 46 99

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz:  nie obowiązuje

Formularze dostępne: nie obowiązuje

Załączniki: nie obowiązuje

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe : nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

w godzinach otwarcia  Kasy BGM: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 - 14.30,  środa od 7.30  - 16.00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  / tekst jednolity  Dz. U.  z  2010 r.   Nr 106  poz. 651  z   późn.  zm.

2. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29 lipca 2005 r.

Uwagi, informacje dodatkowe:

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów  za dany rok płatne  do 31 marca   bez wezwania w kasie Biura  lub  przelewem na rachunek BGM Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3 : 87 1020 4391 0000 6902 0144 9842  ( grunty Gminy) , lub 83 1020 4391 0000 6602 0144 9867 (grunty Skarbu Państwa). Od niezapłaconej w terminie opłaty doliczane są odsetki ustawowe.

Pozostałe opłaty płatne są w terminie  zgodnym  z  zawartą  umową lub decyzją.

 

 

2. Udzielanie pomocy de minimis osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , Plac Ofiar Getta 3, Oddział Księgowości, parter pokój 5

 tel.(17) 875 47 05 – dot. Skarbu Państwa, parter pokój 6 tel.(17) 875 47 02 – dot. Gminy

Miejsce wydawania dokumentów:

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , Plac Ofiar Getta 3, Oddział Księgowości, parter pokój 5

 tel.(17) 875 47 05 – dot. Skarbu Państwa,  parter pokój 6 tel.(17) 875 47 02 – dot. Gminy

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 


Załączniki:  

1.Przeznaczenie pomocy publicznej: np. pomoc de minimis lub inna 

2. Wszystkie  kopie zaświadczeń  o  pomocy  de  minimis, jakie  uzyskał  przedsiębiorca    

    w  roku, w  którym  ubiega się  o  pomoc  oraz   dwóch  poprzedzających  go  lat  lub   

    oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo                     

    oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 3. Kserokopia dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy:

     bilans i rachunek zysków i strat za okres trzech ostatnich lat obrotowych.

3a. Kserokopia dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy (beneficjent nie           

     prowadzący pełnej księgowości):

  a.   kopie deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego za okres trzech ostatnich lat obrotowych

  b.   informacja o zobowiązaniach podatnika (kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania długoterminowe i zaległe),   

  c.   informacja o stanie zaległości w należnościach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.

4.Wypełniony formularz, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

   ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U Nr 2014, poz. 1543).

 

   wzór formularza

 

5. Informacje o przedłożeniu innym organom wniosku o udzielenie pomocy de minimis. (celem

   sprawdzenia czy udzielona pomoc nie przekroczyła pułapu 200 tyś. euro).

Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: nie dotyczy

Opłatę skarbową można dokonać: nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

 do 1 miesiąca , a przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 m-cy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Termin załatwienia spraw liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.  Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w  ww. terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  / tekst jednolity  Dz. U.  z  2010 r.   Nr 106  poz. 651  z   późn.  zm.

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 59, poz.404 ze zm.)

3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z  dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013 r.)

 

3. Wydawanie zaświadczeń o spłacie należności, o stanie zadłużenia.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , Plac Ofiar Getta 3, Oddział Księgowości, parter pokój 7

 tel.(17) 875 47 03 i (17) 875  47 04

Miejsce wydawania dokumentów:

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , Plac Ofiar Getta 3, Oddział Księgowości, parter pokój 7

 tel.(17) 875 47 03 i (17) 875  47 04

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek – formularz:  Podanie o wydanie zaświadczenia z podaniem nr księgi wieczystej

                                                 nieruchomości – celem wykreślenie hipoteki

                                                 Podanie o wydanie zaświadczenia - pozostałe

Formularze dostępne: nie obowiązuje

Załączniki: nie obowiązuje

Informacje o opłatach:

Opłata skarbowe - 17zł - opłata dotyczy tylko zaświadczeń o przekształceniu prawa własności

Opłatę skarbową można dokonać: Urząd Miasta ,ul. Okrzei 1, ul. Kopernika 15, Pl. Ofiar Getta 7

 

Termin załatwienia sprawy:

 bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna:

Art. 462  Kodeksu Cywilnego